Všeobecné obchodní podmínky:  

Eshop - Interiori.cz

Článek I - Obecná Ustanovení

Tyto obchodní podmínky upřesňují práva a povinnosti mezi e-shopem interiori.cz, kde je provozovatelem

společnost Interiori Ltd s. r. o., se sídlem Kurta Konráda 2445/7, 190 00 Praha 9, IČO: 03634388, Spisová značka C 235150, dále jen

dodavatelem a zákazníkem, který užívá e-shop za účelem zakoupení zboží od prodávajícího.

 1.  Občanským zákoníkem se v těchto všeobecných obchodních podmínkách rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 2.  Prodávajícím se v těchto všeobecných obchodních podmínkách rozumí společnost Interiori Ltd s. r. o., IČO 03634388, se sídlem Praha 9 – Libeň, Kurta Konráda 2445/7, PSČ 190 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Spisová
 3.  Zbožím se v těchto všeobecných obchodních podmínkách rozumí veškeré produkty prodávané prodávajícím.
 4.  E-shopem se v těchto všeobecných podmínkách rozumí internetový elektronický obchod umístěný na webových stránkách
 5.  Prodejnou se v těchto všeobecných obchodních podmínkách rozumí prodejna prodávajícího na adrese Praha 9, Kurta Konráda
 6.  Zákazníkem se v těchto všeobecných obchodních podmínkách rozumí každý, kdo užívá E-shop za účelem zakoupení zboží od
 7.  Kupní smlouvou se v těchto všeobecných obchodních podmínkách rozumí kupní smlouva na prodej konkrétního Zboží uzavřená mezi Prodávajícím a Zákazníkem za podmínek stanovených těmito všeobecnými obchodními podmínkami prostřednictvím
 8.  VOP se v těchto všeobecných obchodních podmínkách rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky

Článek II – Uzavírání kupní smlouvy

 1. K nakupování prostřednictvím E- shopu se Zákazník může zaregistrovat vyplněním registračního formuláře umístěného na E-shopu pod odkazem „ zaregistrovat se ″
 2. Registrovaný zákazník vstoupí do E-shopu za účelem nakupování Zboží tím, že se do E-shopu přihlásí prostřednictvím své emailové adresy a svého hesla, které zadal při registraci.
 3. Registrace Zákazníka není pro nakupování povinná. Neregistrovaný Zákazník však bude k dokončení nákupu povinen vždy vyplnit veškeré své kontaktní údaje. U registrovaného Zákazníka budou tyto údaje vyplněny automaticky údaji zadanými při vlastní
 4. Zákazník si v E-shopu vybírá Zboží, které má zájem zakoupit, jeho přidáním do virtuálního nákupního košíku. Zákazník si může kdykoliv během nakupování zobrazit obsah svého nákupního košíku, včetně ceny za všechno zboží uložené v nákupním košíku. Obsah nákupního košíku může kdykoliv až do potvrzení své objednávky měnit.
 5. Po dokončení výběru zboží si Zákazník zvolí způsob dopravy a platby, neregistrovaný Zákazník dále vyplní své kontaktní údaje. Konečným potvrzením objednávky dojde k jejímu doručení Prodávajícímu a objednávka je pro Zákazníka závazná.
 6. Zákazník může svou objednávku nebo její část písemně zrušit do doby, než dojde k uzavření Kupní smlouvy. Po tomto okamžiku je možné pouze odstoupit od Kupní smlouvy způsobem uvedených v článku VI těchto VOP.
 7. K uzavření Kupní smlouvy dojde v okamžiku, kdy Prodávající potvrdí objednávku Zákazníka, a to buď prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu Zákazníka zadanou při registraci do E-shopu, nebo při vyplnění objednávky, nebo odesláním objednaného Zboží zvoleným způsobem dopravy na adresu zadanou Zákazníkem.
 8. Kupní smlouva je uzavřena v Českém jazyce a skládá se z určení prodávajícího, kterým je Prodávající, určení kupujícího, kterým je Zákazník, určení předmětu prodeje, kterým je Zákazníkem zvolené zboží, určením kupní ceny, kterou je součet kupních cen Zákazníkem zvoleného Zboží s případným připočtením balného a dopravného dle článku IV těchto VOP, způsobu dodání Zboží  jeho platby dle volby Zákazníka provedené při objednávání Zboží v E-shopu, a dále z podmínek stanovených těchto VOP. Uzavřená kupní smlouva nebude u Prodávajícího archivována.
 9. V případě částečného potvrzení objednávky dojde k uzavření Kupní smlouvy jen na tu část objednaného Zboží, která byla na

Článek III – Kupní cena a platební podmínky

 1. Kupní cena každého Zboží je uvedena v E-shopu u detailu Zboží, a to včetně daně z přidané hodnoty. Kupní cena nezahrnuje balné a poštovné, které mohou být za podmínek stanovených v těchto VOP v článku IV ke konečné ceně Zboží připočteny.

 2. Zákazník si při nakupování prostřednictvím E-shopu zvolí způsob úhrady ceny Zboží. Úhrada může být provedena v hotovosti, nebo platební kartou na Prodejně v případě osobního odběru Zboží, nebo v hotovosti nebo platební kartou při převzetí zboží od

 3. Zboží nebude Zákazníkovi vydáno dříve, než bude uhrazena celá kupní cena za dodané Zboží.

Článek IV – Doručení Zboží

 1. Zákazník si při nakupování prostřednictvím E-shopu zvolí způsob doručení Zboží. Zákazník může volit mezi osobním odběrem Zboží na Prodejně v otevírací době, které jsou pondělí až neděle od 10.00 do 20.00 hodin, nebo doručením zboží od ………………
 2. V případě doručování Zboží prostřednictvím přepravce bude v případě dodávky Zboží v hodnotě nepřevyšující 3.000,- Kč vč. DPH účtováno k ceně Zboží dopravné a balné ve výši 250,- Kč. V případě dodávky Zboží v hodnotě 3.000,- Kč vč. DPH a více, nebude dopravné a balné Zákazníkovi účtováno.
 3. V případě volby možnosti osobního vyzvednutí Zboží na Prodejně, bude Zákazník Prodávajícím emailem či telefonicky informován, kdy bude objednané Zboží připravené k vyzvednutí na prodejně.
 4. V případě doručování Zboží prostřednictvím přepravce, bude Zboží odesláno Zákazníkovi do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky, jedná-li se o Zboží, které má Prodávající skladem. V případě velkého počtu obdržených objednávek, nebo jiné mimořádné události se může lhůta pro odeslání zboží prodloužit. V případě Zboží, které nemá Prodávající skladem, bude toto objednané zboží odesláno Zákazníkovi poté, kdy Prodávající Zboží sám obdrží. O této skutečnosti bude Prodávající Zákazníka

Článek V – Odpovědnost za vady a záruka

 1. Plnění Prodávajícího vykazuje vady pokud je dodáno, menší množství nebo jiný typ Zboží, než je uvedeno v dodacím listu, nebo pokud Zboží nesplňuje jakost či provedení dle informací uvedených u daného zboží v E-shopu.
 2. Zákazník je povinen Zboží po jeho doručení bez odkladu prohlédnout a přesvědčit se o vlastnostech, kvalitě a množství
 3. V případě vadného plnění je Zákazník povinen tuto skutečnost Prodávajícímu oznámit bez odkladu poté, kdy Zákazník vadné plnění zjistil, nebo při kontrole zjistit měl. Na pozdější reklamace již Prodávající nemusí brát zřetel, nestanový-li platné zákony
 4. V případě oprávněné a včasné reklamace vadného Zboží Prodávající v přiměřené době vadné zboží vymění za nové, nebo Zákazníkovi poskytne přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle toho, jaké řešení se s ohledem na konkrétní vadu bude Prodávajícímu jevit jako nejlepší a nejefektivnější.
 5. Na dodané Zboží poskytuje Prodávající záruku v délce 24 měsíců, je-li však u některého zboží uvedena jiná délka záruční doby, platí pro toto Zboží tato délka záruční doby. Oprávněné reklamace Zboží v záruční době budou Prodávajícím vyřízeny postupem
 6. Práva ze záruky zanikají v případě, že bylo se Zbožím nakládáno v rozporu s přibaleným návodem, že bylo Zboží užito k jinému účelu než je určeno výrobcem, nebo že došlo k zásahu integrity Zboží či k jeho jiným neoprávněným úpravám.

Článek VI – Zrušení Kupní smlouvy

 1. Po uzavření kupní smlouvy může být tato zrušena pouze na základě dohody Prodávajícího a Zákazníka
 2. Prodávající je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit v případě, že Zákazník bude v prodlení s uhrazením kupní ceny, nebo uvede- li při registraci či zadávání objednávky v E-shopu nepravdivé údaje, nebo bude jinak porušovat podmínky stanovené těmito VOP.

Článek VII – Ochrana osobních údajů

 1. Zákazník vyplněním údajů při přihlášení do E-shopu, či při provedení jednotlivé objednávky Zboží přes E-shop, dává prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve

Článek VIII – Závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP nabývají účinnost od okamžiku jejich zveřejněním prostřednictvím E-shopu.
 2. Podmínky stanovené těmito VOP jsou závazné pro všechny Zákazníky, kteří E-shop užívají
 3. Zákazníci berou na vědomí, že pokud nesouhlasí s těmito VOP, nebo kteroukoliv jejich částí, nejsou oprávněni uzavírat s Prodávajícím Kupní smlouvu prostřednictvím E-shopu.
 4. Tyto VOP tvoří nedílnou součást každé Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím E-shopu v době účinnosti těchto VOP.

Menu

Recently Viewed

No products
Porovnat 0
111